Telefon Telefon Telefon
30 GODINA
Nazovite nas
+386 4 279 22 22
Pišite nam
info@tinex.si
Odaberite jezik
SIENDEHR
Moj račun
Prijava
(0)
PRISTUP ZA PARTNERE
Poduzeće

Opći uvjeti prodaje

1. Općenito:

1.1. U nastavku navedeni uvjeti vrijede za sve naše ponude i svaku prodaju, odnosno, isporuku robe ili usluge društva Tinex.
1.2. Uvjeti kupca ili bilo koji uvjeti drugačiji od općih prodajnih uvjeta vrijede samo ako su bili dani od strane društva Tinex i potvrđeni pismenim putem. 
1.3. Usmeni dogovori vrijede samo ako su bili dani od strane društva Tinex i potvrđeni pismenim putem. Kao potvrđeni pismenim putem vrijede samo naše potvrde poslane po faksu ili putem e-pošte. 
1.4. Potvrđeni dogovor o prepuštanju pojedine točke od točke općih prodajnih uvjeta društva Tinex ne utječe na valjanost ostalih točki, odnosno, odredbi ovih uvjeta. 
1.5. Kupac ili naručitelj će nakon ispostave narudžbe, najkasnije nakon preuzimanja robe, prihvatiti i priznati opće prodajne uvjete društva Tinex. 

2. Ponude, narudžbe:

2.1. Naše ponude su neobvezujuće. Narudžba kupca za nas je obvezujuća nakon naše potvrde pismenim putem. 
2.2. Izdavanje pred računa vrijedi kao potvrda narudžbe. Naše obveze u tom slučaju započinju teći s danom uplate iznosa navedenoga na pred računu. 
2.3. Uz ponudu priložene su skice, tehnički crteži i drugi prilozi, odnosno, dokumenti su za nas obvezujući samo ako je to izričito navedeno i određeno u narudžbi. Prilozi ili dokumenti služe samo za osobnu uporabu kupca i bez naše dozvole pismenim putem ne smiju se umnožavati ili davati na raspolaganje trećim osobama. 
2.4. U slučaju otkazivanja narudžbe od strane kupca isti je društvu Tinex dužan vratiti sve troškove nastale u vezi s istom narudžbom do dana otkazivanja. 
2.5. Najmanja vrijednost robe naručene po narudžbi, odnosno, najmanja vrijednost pojedine dostave iznosi 40 EUR. 
2.6. U slučaju opoziva narudžbe od strane kupca, kupac je dužan opozvati dostavu robe u roku navedenom u narudžbi. U suprotnom društvo Tinex u skladu sa svojom prosudbom može odrediti rok dostave ili se odreći svojim obvezama na dostavu preostale robe. Rok plaćanja započinje teći s danom slanja robe. 

3. Dostavni rok:

3.1. Dostavni rok započinje teći nakon pojašnjenja mogućih nejasnoća u vezi s narudžbom, to je nakon potvrde narudžbe od strane društva Tinex. 
3.2. Za dostavni rok, odnosno, za datum dostave uzimamo u obzir dan kada je roba bila poslana iz našeg skladišta ili dan, kada je kupac bio obaviješten da je roba spremna za preuzimanje. 
3.3. Pridržavamo prava na djelomične dostave. 
3.4. Potvrđeni rok dostave može se produžiti u slučaju naknadne promjene narudžbe od strane kupca (količina, tehnička specifikacija robe itd.) i u slučajevima na koje društvo Tinex ne može utjecati a to je u slučaju više sile. Kao višu silu razumijemo produžetak rokova dostave zbog većih kvarova strojeva u tvornici našeg dostavljača, stavki, prirodnih i drugih nezgoda, rata i slično. Kao višu silu razumijemo i bitno produženje rokova dostave naših dobavljača zbog produženja rokova dostave njihovih pod dostavljača. Produžetak roka dostave u takvim slučajevima jednako je vremenu trajanja više sile i potrebnom vremenskom razdoblju ponovnog pokretanja proizvodnje kod našeg dobavljača. 
3.5. Kupac može u slučaju kašnjenja roka dostave odrediti novi razumni rok dostave u kojemu društvo Tinex mora dostaviti robu. Kupac inače može bez dodatnih obveza otkazati narudžbu. 
3.6. Ako kupac pretrpi štetu prouzročenu zbog kašnjenja dostave po krivici društva Tinex ima pravo na Odštetu za kašnjenje. Odšteta može iznositi najviše 0,5% vrijednosti dostave za svaki tjedan kašnjenja ili najviše 5% od ukupne vrijednosti djelomične dostave robe koju kupac zbog kašnjenja nije mogao pravovremeno koristiti i u skladu s odredbama narudžbe, kupac bez obveza može opozvati narudžbu. 

4. Slanje robe i prijenos rizika:

4.1. Za tumačenje uvjeta dostave ili slanja robe vrijede odredbe Međunarodne trgovačke zbornice iz Pariza a to su odredbe
propisa INCOTERMS 2000. 
4.2. Izručenje, odnosno, mjesto otpreme za dostavu robe je Otprema u sjedištu društva Tinex u Šenčurju. 
4.3. Rizik za gubljenje ili oštećivanje robe prenosi se na kupca predajom robe prijevozniku, špediteru ili osobno naručitelju. 
4.4. Robu spremnu za osobno preuzimanje naručitelj mora preuzeti u roku od 5 radnih dana. U suprotnom slučaju robu na trošak i na rizik naručitelja šaljemo ili skladištimo. Pet radnih dana nakon skladištenja rizik za gubljenje ili oštećivanje robe prenosi se na naručitelja. 
4.5. Moguće tehničko preuzimanje robe, to je sam postupak i mjesto te vrijeme tehničkog preuzimanja i mora biti dogovoreno prije isteka roka dostave. Troškovi tehničkog preuzimanja teret su kupca. U slučaju da kupac ne obavi tehničko preuzimanje robe, kao što je bilo dogovoreno, robu možemo na trošak i na rizik kupca poslati ili skladištiti. 

5. Rok plaćanja:

5.1. Rok plaćanja je krajnji rok ili dan, kada se cijeli iznos računa mora uplatiti na žiro račun društva Tinex. 
5.2. Ako nije dogovoreno na drugi način i pismenim putem potvrđeno od strane društva Tinex, rok plaćanja je 15 dana od datuma računa. Za svaki dan plaćanja prije roka plaćanja možemo odobriti konto u iznosu od 0,066 %. 
5.3. U slučaju kašnjenja plaćanja naplaćujemo zakonite kamate za kašnjenje. 
5.4.U slučaju pritužbe ili reklamacije kupca s obzirom na količinu ili kvalitetu robe, rok plaćanja se automatski ne produžuje. Rok plaćanja produžuje se samo nakon priznate reklamacije od strane društva Tinex. 
5.5. Pridržavamo prava na promjenu roka plaćanja za trenutno naručenu robu ili od odstupanja od narudžbe ako kupac krši ili kasni s plaćanjem u roku plaćanja. 
5.6. Kupac nema prava na zadržavanje uplata ili na potraživanja osim ako su potraživanja priznata s naše strane ili ako su pravomoćno utvrđena. 
5.7. Ako kupac kasni s plaćanjem i ako postane poznato njegovo smanjenje platne sposobnosti i slabo imovinsko stanje, te teška financijska situacija i ako ne može ponuditi dostatno jamstvo ili garanciju za plaćanje potraživanja, sve postojeće obveze moraju se odmah platiti. U tom slučaju imamo pravo na povrat robe koja od strane kupca nije bila plaćena. Kupac nema prava na posjed robe i društvo Tinex robu preuzima od takvog naručitelja. 
5.8. Troškovi potraživanja ili troškove moguće zaplijene teret su naručitelja. 

6. Zadržavanje imovine:

6.1. Nad dostavljenom robom pridržavamo pravo na posjedovanje do isplate ili do potpunog ispunjavanja obveza kupca u vezi s dostavljenom robom, uključujući s plaćanjem mogućih troškova opomena iz kamata zbog kašnjenja. 
6.2. Ako kupac prije isteka roka plaćanja proda robu svom kupcu, u slučaju nepoštivanja roka plaćanja i našem zahtjevu društvu Tinex mora predati ta potraživanja u visini prodajne cijene naše robe. 
6.3. Kupac robe svojega kupca mora upoznati s našom klauzulom o pridržavanju imovine. 
6.4. Kupac je dužan sudjelovati u svim mjerama za zaštitu naše imovine ili prava vlasništva nad našom robom do ispunjavanja svih njegovih obveza. 

7. Jamstvo kvalitete dostava i dostavljene robe:

7.1. Preuzimamo jamstvo za kvalitetu ili ispravnost dostavljene robe u smislu i u skladu s kataloškim podacima te u skladu s prethodnim dogovorima u pisanom obliku.
7.2. Kupac može količinsko ili kvalitetno odstupanje od dostavljene robe javiti pismenim putem ili reklamirati najkasnije u roku od 8 dana nakon preuzimanja robe. 
7.3. Kupac nevidljive greške ili malena odstupanja od kvalitete može javiti pismenim putem ili reklamirati odmah nakon otkrivanja najkasnije 6 mjeseci nakon preuzimanja robe. 
7.4. U slučaju prethodno navedenog tehničkog preuzimanja (točka 4.5) kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju robe, osim u slučaju skrivene greške ili kvara. 
7.5. Kupac u slučaju našeg zahtjeva mora odmah vratiti reklamiranu robu ili pojedine primjerke zbog utvrđivanja opravdanosti reklamacije. U suprotnom kupac gubi prava na pritužbu ili reklamaciju. 
7.6. Ako se utvrdi da je reklamacija kupca opravdana, obvezujemo se da ćemo kvar ukloniti u najkraćem mogućem razumnom roku. 
7.7. Ne priznajemo reklamacije nastale zbog osobne nestručne uporabe i neovlaštene ili nestručne montaže zbog neovlaštenog i nestručnog  korištenja ili montaže samog proizvoda, zbog nestručnog puštanja u rad kao i ne zbog nestručnog upravljanja proizvodom. 

8. Jamstvo za proizvod:

8.1. Preuzimamo jamstva za proizvod koja smo dobili od našeg dobavljača. 
8.2. Ne preuzimamo jamstva za proizvod u slučajevima opisanima pod točkom 7.7. 
8.3. Jamstvo za proizvod preuzimamo samo u slučaju naše montaže proizvoda. U tom slučaju i u slučaju ostvarenog prava na reklamaciju preuzimamo sve troškove u vezi sa zamjenom proizvoda sa sličnim i troškove neposrednih popravaka ili demontaže i montaže ako su oni u primjerenom odnosu s vrijednošću reklamiranog proizvoda. Naručitelj nam mora za obavljanje takve reklamacije odobriti razumni rok. 
8.4. U ni jednom slučaju društvo Tinex ne preuzima zahtjev za jamstvom i ne preuzima odgovornost za odštetu za moguću financijsku štetu prouzročenu zbog prekidanja ili zastoja proizvodnje. 
8.5. Svi zahtjevi u vezi s jamstvom moraju biti dani u pisanom obliku s vidljivim podacima o vrsti kvara, o vremenu nastanka kvara i podacima potrebnima za identifikaciju proizvoda. Točnost navedenih podataka i uvjeti u kojima je nastao kvar provjerit će naš stručnjak na mjestu kvara. 

9. Odgovornost na odštetu:

9.1. Ako u općim prodajnim uvjetima društva Tinex nije navedeno drugačije i ako smo odgovorni za odštetu, jamčimo za povrat troškova štete u slučaju dokazanog kršenja ugovora ili dokazanog kršenja drugih dogovora u pismenom obliku i to samo u slučaju štete u jamstvenom razdoblju proizvoda i temeljem i u okviru obvezujućeg jamstva za proizvode. 
9.2. U slučaju dokazanog kršenja bitnih odredbi ugovora ili drugih dogovora u pisanom obliku odgovornost za odštetu ograničena je na tipičnu štetu iz pravne prakse ako nije prouzročena zbog nemara ili namjerno. 
9.3. Za robu naše jamstvo se ograničava na ustupanje zahtjeva koji nam pripadaju prema dobavljaču robe ako iz zakona o jamstvu za proizvode ne proizlazi niti jedno dodatno jamstvo vezano uz odgovornost proizvođača... 
9.4. Dokazivanje odgovornosti na odštetu i pravo na odštetu je na strani kupca. 

10. Rješavanje sporova:

10.1. Za sve sudske postupke između kupca i prodavača vrijede isključivo zakoni Republike Slovenije. 
10.2. Nadležni sud za rješavanje svih sporova je Okružni sud u Kranju. 

Šenčur, 26. 10. 2009
Naše vrijednosti

KVALITETA

Široka kvalitetna ponuda svjetski priznatih proizvođača.
 

CJELOVITOST

Cjelovita rješenja na jednom mjestu.
 

PRILAGODLJIVOST

Brz odaziv i prilagodljivost individualnim potrebama kupaca.
 

STRUČNOST

Stručnost i profesionalnost zaposlenih ključ su uspjeha.